Seamang kusinero,
umuwi dahil hirap sa trabaho

by Andres E. Balitaan. Jr.
(Mauban, Quezon)


May pinirmahan po ako bago umalis ng barko na ako ang magbabayad ng tiket ko pauwi dito sa Pilipinas dahil nahihirapan na ako sa trabaho ko doon. Pumirma po ako kahit wala akong pambayad.


Pagdating ko po dito sa Pilipinas humihingi po ako ng employment certificate doon sa agency ayaw po nila ako bigyan. Bayaran ko daw muna yung tiket na binayaran nila.

Tama po ba na pabayaran nila sa akin yung tiket? Seaman po ako.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to POEA.


Like this page?


Subscribe to
Overseas Filipinos

Your Email Address

This is safe with me.

Your First Name

Then

Follow Filipino Blog too